Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Vastaava työnjohtaja

Kaikessa luvanvaraisessa rakentamisessa kohteelle täytyy nimetä rakennustyöstä vastaava työnjohtaja ”vastaava mestari”, jonka tehtävässä toimimiseen hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ilman tehtävään hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa mitään luvanvaraista rakennustyötä ei voida aloittaa.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu järjestää rakennusvalvontaviranomaisten määräämät katselmukset, varmistaa ja dokumentoida rakennustöiden eteneminen olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti sekä antaa tarvittaessa neuvoja hankkeen toteutukseen. Eräs tärkeimmistä tehtävistä on pitää rakentaja ajan tasalla mitä rakennustyömaalla tapahtuu ja ovatko työt edenneet suunnitelmien mukaisesti.

”Tehtävän tärkeimpänä kulmakivenä on varmistaa, että rakennushanke toteutetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti unohtamatta muita rakentamiseen liittyviä säännöksiä, määräyksiä sekä hyvää rakennustapa”

 

black metal canopy frame

Vastaavan työnjohtajan työtehtävät:

 • rakennuslupaan sekä luvanehtoihin tutustuminen
 • katselmusten ja kokousten järjestäminen sekä niihin osallistuminen
 • rakennuspaikan merkinnän sekä sijaintikatselmuksen tilaaminen
 • rakentamisen aikainen yhteydenpito rakennusvalvontaviranomaisten kanssa
 • rakentamisen suunnitelmien mukaisen toteutuksen varmistaminen, dokumentointi ja arkistointi sähköiseen lupaohjelmaan
 • rakennustyömaan tarkastusasiakirjan ylläpitäminen
 • rakennusaikaisen kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen
 • rakentamisen valmiusastetodistuksen laatiminen

Pääsuunnittelija

Vastaavan työnjohtajan lakisääteisten tehtävien lisäksi voidaan erikseen sovittaessa toimenkuvaan sisällyttää myös muita työtehtäviä, joista yksi on pääsuunnittelijan tehtävä. Pääsuunnittelijan vastaa rakennuskohteen suunnittelutyön ohjauksesta, tarkistaa suunnitelmien yhteensopivuuden sekä selvittää rakennusluvan reunaehdot ja hakee tarvittaessa myös varsinaisen rakennusluvan.

Pientalokohteissa on hyvin yleinen käytäntö, että kohteen vastaava työnjohtaja hoitaa myös pääsuunnittelijan tehtäviä

Pääsuunnittelijan tehtävät:

 • rakennuspaikkaan tutustuminen
 • suunnittelutyön ohjaus sekä suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen
 • rakennusluvan ennakkokyselyn suorittaminen sekä rakentamisen reunaehtojen selvittäminen
 • rakennuslupaan liittyvien lausuntojen laatiminen
 • rakennuslupamateriaalin liitäminen sähköiseen rakennuslupaan (piirustukset, suunnitelmat, selvitykset jne.)
 • rakennusluvan hakeminen
black metal canopy frame

Vastaavan työnjohtajan tehtävien hinnoittelu

Vastaavan työnjohtajan tehtävien hinnoittelu koostuu kohdekohtaisesta aloitusmaksusta, erillisestä tuntiveloituksesta sekä kilometrikorvauksesta, joka määräytyy ajokilometrien mukaan.

Aloitusmaksun tarkoituksena on syventyä aluksi tarkasti kohteen suunnitelmiin sekä jo mahdollisesti olemassa olevaan rakennuslupaan, sen yksityiskohtiin sekä ehtoihin. Tämän jälkeen tutustutaan varsinaiseen rakennus- tai saneerauspaikkaan yhdessä asiakkaan kanssa, jonka aikana kartoitetaan mahdolliset asiakkaan toiveet. Kohteeseen tutustumisen perusteella päätetään mahdollisten lisäselvitysten tarve, esimerkiksi tarvitaanko uudisrakennuskohteessa maaperätutkimus tai saneerauskohteessa haitta-aine- tai asbestikartoitusta. Kohteeseen tutustumisen jälkeen aloitetaan yhteydenpito hankkeen muiden osapuolten kanssa sekä jätetään vastaavan työnjohtajan hakemus valvovalle viranomaiselle.

Aloitusmaksuun sisältyy seuraavat työtehtävät:

 • kohteen suunnitelmiin, kuviin sekä dokumentteihin tutustuminen
 • rakennus- tai saneerauspaikkaan ja sen olosuhteisiin tutustuminen
 • tarvitaanko mahdollisia lisäselvityksiä (maaperätutkimus, haitta-aine- ja asbestikartoitus yms.)
 • rakennusvalvonnan sekä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa yhteydenpidon aloittaminen
 • rakennusluvan ehtoihin tutustuminen sekä asiakkaan mahdollinen informoiminen ja neuvonta niiden vaikutuksesta jo olemassa oleviin suunnitelmiin
 • vastaavan työnjohtajan lupahakemuksen hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa

Aloitusmaksuun sisältymättömät työtehtävät veloitetaan tuntiperusteisesti työhön käytetyn ajan mukaan. Poikkeuksena on työmaakäynnit, joista veloitetaan minimissään 2 tuntia/kerta sekä kilometrikorvaus ajokilometrien mukaan. Työhön käytetty työaika kirjataan työajanseurantalomakkeeseen, joka toimitetaan asiakkaalle laskutuksen yhteydessä.

Vastaavan työnjohtajan tehtävien kokonaiskustannukset riippuvat rakennettavasta kohteesta, missä kohde sijaitsee sekä minkälaisia rakenneratkaisuja kohde pitää sisällään. Hintaan voi vaikuttaa myös rakentamisen ajankohta sekä kuka suorittaa varsinaisen rakennustyön. Tyypillisesti n. 125 m2 puurakenteisen pientalon kohdalla vastaavan työnjohtajan tehtävien kokonaiskustannukset ovat n. 5000 €, johon ei sisälly muita tehtäviä.

 

Asiakaspalaute

Timanttinen rakentaja korkealla moraalilla.

Jonne Mustonen

UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on vastaava työnjohtaja ja milloin häntä tarvitaan?

Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty henkilö, joka omaa riittävän koulutuksen sekä kokemuksen kyseisessä tehtävässä toimimiseen. Vastaavaa työnjohtajaa tarvitaan käytännössä aina, kun rakennustoimenpiteelle on haettu rakennuslupa. Mitään luvanvaraista rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kohteen vastaava työnjohtaja on hyväksytty kunnan rakennusviranomaisten toimesta tehtävään.

Mitkä ovat vastaavan työnjohtajan tehtävät pientalokohteessa?

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu pientalokohteissa varmistaa, että rakentaminen tapahtuu myönnetyn rakennusluvan ehtojen mukaisesti unohtamatta rakentamista koskevien säännöksiä ja määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa. Käytännössä vastaava työnjohtaja dokumentoi rakentamisen eri vaiheet ja varmistaa, että ne ovat toteutettu olemassa olevien suunnitelmien mukaan. Myös rakentajan neuvominen ja ohjeistaminen on tärkeässä roolissa vastaavan työnjohtajan tehtävän kuvassa.   .

Missä vaiheessa rakennusprojektia vastaava työnjohtaja on hyvä hankkia?

Vastaava työnjohtaja olisi hyvä hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska mitään luvanvaraista rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kohteelle on nimetty vastaava työnjohtaja. Käytännössä parhaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun vastaava työnjohtaja on palkattu ennen varsinaisen talopaketin/rakentajan valintaa. Näin asiakas saa parhaan hyödyn vastaavan työnjohtajan ammattitaidosta myös suunnitteluvaiheessa.

Mitä vastaavan työnjohtajan palkkaaminen maksaa?

Vastaavan työnjohtajan hinnoittelu koostuu kolmesta osasta, jotka ovat kohdekohtainen aloitusmaksu, erillinen tuntiveloitus sekä kilometrikorvaus. Käytännössä perusomakotitalossa vastaavan työnjohtajan tehtävien kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 4500-6500 €. Hinta voi olla myös jonkin verran suurempi, jos työ pitää sisällään myös muita tehtäviä kuin varsinaisen rakennustyön valvontaa.

Kannattaako vastaavan työnjohtajan palkkaamiseen panostaa vai onko se vain ylimääräinen kuluerä?

Rakennusalan ammattilaisen palvelut maksavat toki jonkin verran, mutta asiansa osaavan vastaavan työnjohtajan avulla rakennuskohteen rakentamisen ongelmakohdat ovat jo etukäteen tiedossa ja ne pystytään toteuttamaan niin, että ongelmilta vältytään rakennusaikana. Kun rakennusaikaisilta viivästyksiltä vältytään, voidaan kohde saada jo etuajassa käyttöön ja näin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

Mikä on pääsuunnittelija ja mitä työtehtäviä hänen rooliinsa kuuluu?

Pääsuunnittelija on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty henkilö, joka omaa riittävän koulutuksen ja kokemuksen kyseisessä tehtävässä toimimiseen. Pääsuunnittelijan tehtävän kuvaan kuuluu esimerkiksi rakennuslupavaiheen yhteydenpito valvovaan viranomaiseen ja mahdollinen rakennusluvan hakeminen sekä erilaisten suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen. Pientalokohteissa pääsuunnittelijan tehtävät hoitavat joko talotehtaan edustaja tai rakennuskohteen vastaava työnjohtaja.